KÖRNYEZETDOKTOR Kft adatkezelési, adatvédelmi tájékoztatója

 

Adatvédelmi tájékoztató

 

melyet a KÖRNYEZETDOKTOR Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1039 Budapest, Juhász Gyula utca 11. I. 5., Cégjegyzékszám: 01-09-886140, Cég adószáma: 14041196-2-41, adatkezelő, továbbiakban KÖRNYEZETDOKTOR) az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: infotv.) rendelkezéseinek megfelelően adott ki, az alábbiak szerint:

 

a.)    Az adatkezelés célja.

A KÖRNYEZETDOKTOR adatkezelő tevékenysége megfeleljen a Rendelet és az Infotv. rendelkezéseinek: így a Társaság üzleti tevékenység folytatása céljából, személyes alapadatokat gyűjt és kezel – szerződé teljesítése jogcímén – vásárlóiról. Az adatokat a megrendelések feldolgozására, teljesítésére, a weboldalainkon böngészés közben a felhasználói élmény személyre szabására és optimalizálására, szállításra é az eladási trendek nyomon követésére használjuk fel. Ez az adatgyűjtés elengedhetetlen a KÖRNYEZETDOKTOR üzleti igényei és a Termékforgalmazói szerződésben meghatározott szerződéses kötelezettségek szempontjából.

 

A kezelt személyes adatok: a KÖRNYEZETDOKTOR az alábbi adatokat – melyek a Neve;  E-mail címe; Telefonszáma; Cég neve; Számlázási címe; Szállítási címe; Vásárlási előzményei – akkor gyűjti össze, amikor Ön vásárlóként rendeléseket ad fel.

b.)    Hogyan tároljuk és tároljuk az adatokat?

A KÖRNYEZETDOKTOR nem osztja meg az adatokat külső cégekkel, és csak bizonyos tájékoztatást ad, amely üzleti célból szükséges a futár cégnek az áru kiszállításához.

 

c.)     Kik férhetnek hozzá, kik jogosultak az adatok betekintésére, használatára?

A személyes adatok címzettjei, kezelői:  KÖRNYEZETDOKTOR ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A fent meghatározott személyes adatok adatfeldolgozásra, átadása kerülhetnek adózás, könyvvizsgálat céljából a KÖRNYEZETDOKTOR által megbízott adószakértőnek, könyvvizsgálónak, postázás, szállítás céljából a megbízott futárszolgálatnak, vállalkozásnak.

 

d.)     Adatok lekérdezése, módosítása

Vásárlónak joga van lekérdezni a róla tárolt adatokat, azokat naprakészen tarthatja, javíthatja, megváltoztathatja, töröltetheti és kérheti azok továbbítását egy másik adatkezelőnek.

 

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni a KÖRNYEZETDOKTOR-tól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Ha meg kívánja tekinteni, hogy a KÖRNYEZETDOKTOR milyen adatokat tárol Önről, kérjük, küldjön egy e-mailt a zollai.maria@kornyezetdoktor.hu címre. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy személyes adatokkal kapcsolatos információk kiadásához szükségünk lesz a személyazonosságának ellenőrzésére.

Önnek joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét és panasz vagy hiba esetén panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz (azaz a Nemzeti Adatvédelmi é Információszabadság Hatósághoz).

 

e.)    A személyes adatok törlése

Az adatok megadása kötelező, amennyiben nem adja meg az adatait, vagy azokat törölteti, abban az esetben a céggel a jogviszonya megszűnik, nem tud vásárolni.

Amennyiben adatait töröltetni szeretné a KÖRNYEZETDOKTOR adatbázisából, szintén küldjön egy emailt a zollai.maria@kornyezetdoktor.hu címre. Ha adatait töröltetni kívánja, többé nem vásárolhat.

 

f.)     Az adatok tárolási, kezelési időtartama. Akár a szerződés lejáratának ideje után is. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év vagy a jogszabályi kötelezettségeinkből adódó adóellenőrzési időszak vége.

 

g.)    Jelen adatvédelmi tájékoztató időszakosan felülvizsgálatra kerül, frissül, módosul, melyről tájékoztatást kapnak az érintettek.

 

A tájékoztatót és az Adatvédelmi Szabályzatot megismertem, a fenti információkat tudomásul vettem. Hozzájárulok a fent megadott személyes adataim kezeléséhez és tárolásához.